Μπορείτε τώρα να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του Κέντρου, εκτός από τους συμβατικούς τρόπους (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικώς, με επιστολές και e- mail), και με τo Skype, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα.

Με το Skype, αφού κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να συζητήσετε προσωπικά με την κ. Aggil Loupescou καθετί, που σας απασχολεί, όπως ακριβώς, αν είχατε έλθει στο Loupescou center.